26

Сьогодні в Україні загальноприйнято проводити розрахунок за користування земельною ділянкою за договором оренди у грошовій формі. Проте, на практиці може виникнути ситуація, згідно якої, сторони договору дійшли згоди здійснити розрахунок за користування земельною у натуральній формі. У такому випадку, при розробленні договору оренди земельної ділянки, слід враховувати особливості, передбачені Законом.

У відповідності до ч.1 ст. 626 ЦК України, – договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

ч. 5 ст. 626 ЦК України, – договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Згідно ч.1 ст. 627 ЦК України, – Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

ч.2 с. 762 ЦК України, – Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму.

ст.792 ЦК України, – 1. За договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. 2. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Ст.1 Закону України «Про оренду землі», – Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Положеннями ст.22 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Розрахунки щодо орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

Читайте також: Значення бонітування ґрунтів

Виходячи з викладеного  зрозуміло, що чинним законодавством України передбачена можливість проведення розрахунку за користування земельною ділянкою, яка перебуває у приватній власності, у натуральній формі. В той же час, виключенням є орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, яка здійснюється виключно у грошовій формі.

Договір оренди землі, розрахунок за користування якою проводиться у натуральній формі, буде мати наступний зміст:

ДОГОВІР

оренди землі

м. Ужгород                                                                                                                                            «___» __________2017 року


Орендодавець, Особа 1, (ідент. код. 0000000000), з одного боку, та

Орендар, ТОВ «Компанія 1» (код ЄДРПОУ 00000000), в особі директора Особа 2, який  діє на підставі Статуту з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

 1. Орендодавець надає, а Орендар приймає у строкове користування земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, з кадастровим номером 000000000:00:000:0000, яка розташована за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н.

Об’єкт оренди

 1. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,7 га.
 2. Земельна ділянка належить Орендодавцю на праві власності, реєстраційний номер 0000000000000 від 00.00.2016 року. На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна, а також інші об’єкти інфраструктури.
 3. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

Строк дії договору

 1. Договір укладено в термін на 20 років.

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

 1. Орендна плата за цим Договором проводиться Орендарем на користь Орендодавця у натуральній формі.
 2. Протягом строку дії цього Договору, а саме в термін до _______ року, Орендар зобов’язується передати у власність Орендарю квартиру у багатоквартирному житловому будинку, площею 55 кв.м.

Умови використання земельної ділянки

Земельна ділянка (земельні ділянки) передається в оренду для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

 1. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
 2. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

  Обмеження щодо використання     земельної ділянки

  1. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.
  2. Передача в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

  Інші права та обов’язки сторін

  1. Права орендодавця:
  • вимагати від орендаря використання земельної ділянки   за  цільовим  призначенням згідно з договором оренди;
  • вимагати від орендаря дотримання екологічної безпеки землекористування додержання  державних стандартів, норм і правил;
  • володіти, користуватися земельною ділянкою в обсязі, що не перешкоджає здійсненню прав Орендаря щодо земельної ділянки, встановлених цим Договором;
  • має право на одержання плати за користування земельною ділянко у формі та порядку, передбачених цим Договором.
  1. Обов’язки орендодавця:
  • передати в користування  земельну  ділянку   у   стані,   що відповідає умовам договору оренди;
  • не вчиняти дій,  які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою.
  1. Права орендаря:
  • самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;
  • здійснювати в установленому   законодавством   порядку   за письмовою  згодою орендодавця будівництво споруд та систем.
  1. Обов’язки орендаря:
  • приступати до використання  земельної  ділянки   в   строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;
  • виконувати встановлені   щодо  об’єкта   оренди    обмеження (обтяження)  в обсязі,  передбаченому законом або договором оренди землі;
  • використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

  Зміна умов договору і припинення його дії

  1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

  У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

  1. Дія договору припиняється у разі:

  закінчення строку, на який його було укладено;

  придбання орендарем земельної ділянки (земельних ділянок) у власність;

  викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

  Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

  1. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
  • взаємною згодою сторін;
  • рішенням суду, а також з інших підстав, визначених законом.

  Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

  1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
  2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

  Прикінцеві положення

  1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

  Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря.

  За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

  Реквізити сторін

   

                     ОРЕНДАР                   ОРЕНДОДАВЕЦЬ
  _______________Особа 1  

  ________________ Особа 2

[google-translator]

1160 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399