Фірмовий_блок_Верховної_Ради_України

23 березня 2017 року Верховна рада України, підтримала у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів.

Вказаний проекту Закону вводить в українське законодавство такі поняття як опціонний договір, за яким одна сторона на умовах, передбачених цим договором, має право вимагати в установлений договором строк від іншої сторони вчинення передбачених опціонним договором дій (в тому числі сплатити усі грошові кошти або прийняти майно) і при цьому, якщо перша сторона не заявить вимогу у зазначений строк, дія опціонного договору припиняється.

Також створюється можливість укладення корпоративного договору між учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, який в проекті Закону має назву договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю, згідно з ним сторони зобов’язуються реалізовувати у спосіб, передбачений таким договором, права, які надаються учасникам (засновникам) товариства з обмеженою відповідальністю, та/або утримуватися від реалізації зазначених прав.

Договором про реалізацію прав учасників (засновників) може бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах учасників (засновників), погоджувати придбання або відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин утримуватися від відчуження часток до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством з обмеженою відповідальністю, його припиненням або виділом з нього нової юридичної особи.

Крім цього, проектом Закону запроваджується договір між акціонерами,  предметом якого є реалізація акціонерами — власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі — договір між акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов’язуються реалізовувати у спосіб, передбачений таким договором, права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав.

Договором між акціонерами може бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства.

Законопроектом передбачається:

  • доповнення Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські товариства» новими статтями з метою регламентації питання укладення акціонерами акціонерних товариств та учасниками (засновниками) товариств з обмеженою відповідальністю договорів з метою спільної реалізації їх прав;
  • доповнення Цивільного Кодексу України нормами, які нададуть можливість ефективно задіяти механізм корпоративних договорів в господарських товариствах;
  • доповнення Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» нормами щодо необхідності розкриття інформації про факт укладання договору між акціонерами

Цілком зрозуміло, що без системних змін в законодавстві про товариства, достягнути революційних змін в цій сфері неможливо, але прийняття вказаного Законопроекту може суттєво наблизити нас до цього моменту.

Законопроект № 4470 від 19.04.2016

928 Просмотров