«Навчальна відпустка»: що має знати працівник про свої права

Чи може керівник підприємства де ви працюєте, відмовити у наданні додаткової «навчальної» відпустки? Чи оплачується така відпустка?Чи відшкодовуються працівнику витрати на проїзд до місця розташування навчального закладу та чи проводиться оплата за дні проїзду?Чи можна надати оплачувану навчальну відпустку працівникові-суміснику?

Чинне законодавство зобов’язує кожного роботодавця (незалежно від виду його діяльності та форми власності) створювати працівникам які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 КЗпП України).

Варто зазначити, що залежно від типу закладу, де проходить навчання працівник, розрізняють відпустки у зв’язку з навчанням в:

  • середніх навчальних закладах (ст. 211 КЗпП України, ст. 13 Закону України«Про відпустки») — така відпустка, на відміну від інших навчальних відпусток, надається незалежно від успішності навчання працівника, а її тривалість залежно від конкретної підстави, складає від 4 до 28 календарних днів;
  • професійно-технічних навчальних закладах (ст. 213 КЗпП України, ст. 14 Закону України «Про відпустки») — надається за умови успішного навчання для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року;
  • вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти (ст. 216 КЗпП України, ст. 15 Закону України «Про відпустки») — надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, складає від 10 календарних днів до чотирьох місяців;
  • аспірантурі (ст. 216 КЗпП України, ст. 15 Закону України «Про відпустки») – за умови успішного виконання індивідуального плану підготовки, протягом навчального року надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів й виконання роботи над дисертацією.

Хочемо приділити увагу відпусткам у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, оскільки саме вони використовуються найчастіше.

Тривалість відпустки в зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі залежить від:
– рівня акредитації вищого навчального закладу;
– курсу на якому навчається студент;
– навчальної відпустки.

Порядок надання відпустки працівникам органів місцевого самоврядування

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;
  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;
  • на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів; на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

У відповідності до ст.219 КЗпП України, працівникам які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання оплачується проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів – у розмірі 50 відсотків вартості проїзду. У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.

Таким чином, поїздку для захисту дипломного проекту або складання держіспитів можна оплатити, навіть якщо протягом року працівнику вже компенсували проїзд на екзаменаційну сесію. Тобто поїздки на зазначені цілі оплачують незалежно одна від одної.

Проте, дні проїзду до навчального закладу і назад оплачувати працівнику-студенту роботодавець не зобов’язаний, адже працівникові надається лише додаткова оплачувана відпустка в зв’язку з навчанням. На цей час він може взяти наприклад, частину основної щорічної оплачуваної відпустки або відпустку без збереження заробітної плати. Це вирішує сам студент. Заяву про надання будь-якої з названих відпусток студент подає одночасно із заявою про надання відпустки в зв’язку з навчанням.

Відтак, працівникові не може бути відмовлено в наданні відпустки у зв’язку з навчанням, оскільки роботодавець зобов’язаний надавати працівникам які навчаються без відриву від виробництва, додаткову відпустку у зв’язку з навчанням.

Право на такі відпустки передбачено Конвенцією Міжнародної організації праці про оплачувані навчальні відпустки від 24.06.1974 № 140, главою XIV «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням» Кодексу законів України про працю, розділом ІІІ Закону України «Про відпустки».

Згідно з Конвенцією Міжнародної організації праці про оплачувані навчальні відпустки, «навчальні» відпустки надаються працівникам з метою навчання на визначений період у робочий час з виплатою відповідної грошової допомоги.
Приписами ст.115 КЗпП Українита ст. 21 Закону України «Про відпустки» передбачено, що заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пiзнiшенiж за три днi до її початку.

Згідно ст.7 Конвенцiї Міжнародної організації праці про оплачувані учбові відпустки, кожна особа, яка користується вiдпусткою одержує за повний перiод цієї вiдпустки принаймнi свою нормальну чи середню заробiтну плату, нараховану вiдповiдно до методу, що визначається компетентним органом влади або іншим вiдповiдним органом у кожнiй країнi.

Стаття 217 КЗпП України визначає, що на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (статті 211, 213, 216 КЗпП України) за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

У відповідності до п.7 Порядку обчислення середньої заробітної плати,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, нарахування виплат за час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням провадиться шляхом ділення загальної суми заробітної плати за останні 12 місяців, що передують навчальній відпустці (або за менший фактично відпрацьований період, якщо відпустка надається до спливу цього часу) на відповідну кількість календарних днів року (чи, відповідно, меншого відпрацьованого періоду) за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Отриманий результат перемножується на кількість календарних днів навчальної відпустки.

Підставою для надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням є:

– документ, оформлений навчальним закладом, в якому працівник навчається (довідка-виклик на сесію). У цьому документі зазначається період, протягом якого студент має брати участь у лабораторно-екзаменаційній (екзаменаційній) сесії та інформація про його успішність;

– заява працівника про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням.

Надання відпустки оформлюється наказом керівника підприємства (установи, організації).

Враховуючи вищевикладене, маючи право та правові підстави для одержання оплачуваної навчальної відпустки у навчальному закладі, Ви маєте право вимагати негайно здійснити нарахування виплати за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, якщо роботодавець відмовляється здійснити розрахунок відпускних.

Варто пам’ятати, що на підставі ст. 36 Закону України «Про оплату праці», за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

У випадку незадоволення законної вимоги працівника про надання відпустки у зв’язку з навчанням чи невиплати відпускних – ви маєте право звертатися до суду з позовом про примусове стягнення заборгованості, застосування штрафних санкцій, та відшкодування моральної шкоди чи із скаргами-вимогами у Головне управління Державної служби України з питань праці для проведення позапланової перевірки та застосування штрафних санкцій щодо недотримання вимог законодавства про працю та порушення гарантій для працівників.

Зверніть увагу, що за недотримання роботодавцем мінімальних державних гарантій в оплаті праці (невиплата відпускних) сума штрафу становить десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, а це – 37 230 грн.
Щодо питання надання оплачуваної навчальної відпустки працівникові-суміснику, то зазначимо, що відповідно до ст. 217 КЗпП України, за період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням за працівником за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Відтак, надання оплачуваної навчальної відпустки за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено.
У період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, яка надається за основним місцем роботи, за місцем роботи за сумісництвом, працівник має право взяти відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про оплату праці»).

Зауважуємо, що роботодавець не має права відмовити працівникові в наданні відпустки за свій рахунок, оскільки в цьому випадку така відпустка надається працівникові за його бажанням в обов’язковому порядку.

І наостанок зверніть увагу, що роботодавець не вправі залучати працівника (навіть за його бажанням) до роботи під час навчальної відпустки (наприклад, на умовах неповного робочого часу), адже за таких обставин відбуватиметься подвійна оплата днів відпустки. До того ж, надання навчальних відпусток має на меті створення сприятливих умов для поєднання працівником навчання з роботою шляхом тимчасового звільнення його від виконання трудових обов’язків.

2327 Просмотров