Калькулятор пені

Сума заборгоності

Сума на яку нараховується пеня

Дата початку розрахунку

Дата з якої виникла заборгованість

Дата закінчення розрахунку

Дата по яку буде буде нарахована пеня

Додати борговий період

Калькулятор пені

× ставку НБУ

% в

% в

% в

Для правильного нарахування пені за несвоєчасну виплату аліментів необхідно вводити дані про заборгованість по аліментам за кожен місяць, втановлюючи період в один місяць на кожну окрему суму місячної заборгованості. У випадку, якщо заборгованість по аліментам у кожному місяці є однаковою, то можна зазначати одну суму та один загальний період період нарахування

% вiд ставки НБУВаші останні розрахунки
Дата розрахунку
Сума
Період
0
розрахунків
вже проведено вами
2006341
розрахунків
проведено загалом
Корисна інформація

У цивільних правовідносинах, де боржником є фізична особа

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 549 Цивільного кодексу України
Поняття неустойки

Частина 3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Обмеження розміру пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження по розміру пені.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 551 Цивільного кодексу України
Предмет неустойки

Частина 3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253. Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження строку нарахування пені, а лише строку на її стягнення в судовому порядку

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Особливості нарахування пені у господарських правовідносинах

Стаття 193 Господарського кодексу України
Загальні умови виконання господарських зобов’язань

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 230 Господарського кодексу України
Штрафні санкції

Частина 1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Обмеження розміру пені
Стаття 231 Господарського кодексу України
Розмір штрафних санкцій

Частина 6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 233 Господарського кодексу України
Зменшення розміру штрафних санкцій

Частина 1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253 Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені
Стаття 232 Господарського кодексу України
Порядок застосування штрафних санкцій

Частина 6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Судова практика та роз’яснення

Оскільки чинне законодавство не передбачає встановлення Національним банком України облікової ставки для іноземної валюти, пеня має обчислюватися та стягуватися за судовими рішеннями лише у національній валюті України – гривні. (Постанова Верховного Суду України №3-29гс15 від 01.04.2015)
Єдиний державний реєстр судових рішень

Законодавство не виключає можливості одночасного стягнення з боржника пені (ч. 3 ст. 549 ЦК України), індексу інфляції та 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України)

(Постанова Верховного Суду України вiд 6 червня 2012 р. у справi № 6-49цс12)
Офіційний сайт Верховного суду України

Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов’язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. (Постанова Верховного Суду України вiд 30 жовтня 2013 р. у справi № 6-59цс13).
Офіційний сайт Верховного суду України

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Постанова ВГСУ № 14 від 17.12.2013 року)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Оглядовий лист ВГСУ 29.04.2013 № 01-06/767/2013)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України – видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. (Інформаційний лист ВГСУ від 13.07.2012 № 01-06/908/2012 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 “Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів”
Офіційний сайт Верховної Ради України

Оскільки виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті не суперечить чинному законодавству, умовами договору про надання кредиту в іноземній валюті передбачено сплату пені в установленому розмірі від суми простроченого платежу, то разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті.
Постанова Верховного Суду України № 6-211цс17 від 15 травня 2017 року

Коментарі