«Онлайн кредити» правові аспекти інтернет кредитування

«Де терміново взяти гроші – простий спосіб поповнити бюджет»; «Кредит онлайн. Грошові позики онлайн за 5-7 хвилин»; «Зручний онлайн кредит на карту – цілодобово».
Ці та інші повідомлення ми неодноразово зустрічаємо в просторах інтернет мережі. Зазвичай розмір «онлайн кредиту» коливається від 1 000 до 15 000 гривень.
Для оформлення «онлайн кредиту» потрібна лише банківська карта будь-якого банку.

Що ж таке «онлайн кредит»?

Онлайн кредит – це позика оформлена через мережу Інтернет, правовідносини якої регулюються нормами чинного законодавства України.
Згідно статті 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до статті 1054 ЦК України, за кредитним договором банк зобов’язується надати кредит позичальнику в розмірі й на умовах передбачених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит і сплатити відсотки. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. На підставі п. 1 ст. 1049 ЦК України Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Таким чином, оформляючи «онлайн кредит» Ви отримуєте звичайний кредит, тільки не в банку, як зазвичай, а в дома, користуючись ноутбуком, планшетом чи смартфоном.

«Ми ж фізично не укладали жодних договорів, нічого не підписували, немає договору – немає зобов’язань!»

Дійсно, договір «онлайн кредитування» фізично не підписується, однак він укладається шляхом підписання електронним цифровим підписом.
Відповідно до положень статей 5, 15 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною. Суб’єкти електронного документообігу, які здійснюють його на договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, встановлюють для них систему (способи) захисту.

Відтак, сторони «онлайн кредиту» укладають договір у формі електронного документу з використанням електронного цифрового підпису, на підставі якого видаються/отримуються грошові кошти шляхом перерахування на банківський рахунок особи.

Статтею 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства (стаття 628 ЦК України).

Відповідно до положень ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Фінансові установи на своїх веб-сайтах розміщують правила надання грошових коштів у кредит, якими визначають порядок і умови надання грошових коштів у кредит. Такі правила є в загальному доступі для ознайомлення всіх зацікавлених осіб і є публічною офертою до укладання договору.
Зазвичай такі правила є невід’ємною частиною кредитного договору, що прописується в самому договорі та без підтвердження про ознайомлення з такими, договір не буде укладено.

Статтею 3 Закону України «Про електрону комерцію» зазначається, що електронний договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі. Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього підписом, визначеним статтею 12 цього Закону, є оригіналом такого документа. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом: надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею (стаття 11 Закону України «Про електронну комерцію»).

Таким чином, електронними кредитними договорами визначаються основні істотні умови, характерні для такого виду договорів, зазначаються суми кредиту, дату його видачі, строк надання коштів, розмір процентів та умови кредитування, що в свою чергу є звичайним договором в розумінні чинного законодавства України.

«У мене немає електронного цифрового підпису, можна вважати, що і кредитний договір я не укладав»

Це є хибним твердженням, керуючись яким заборгованість за «онлайн кредитом» буде лише зростати.
Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Не маючи електронного цифрового підпису, договір «онлайн кредитування» таки можна укласти.
Електронні правочини оформлюються шляхом фіксації волі сторін та його змісту. Така фіксація здійснюється за допомогою складання документу, який відтворює волю сторін. На відміну від традиційної письмової форми правочину воля сторін електронного правочину втілюється в електронному документі.

Відповідно до частини першої, другої ст. 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується створенням електронного документа.

Приписами ст. 12 цього закону, передбачено поняття «підпис у сфері електронної комерції». Так, якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину; електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом; аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Для отримання кредиту заявник здійснює заповнення заявки на отримання кредиту на сайті товариства, обов’язково вказуючи всі дані, відмічені в заявці в якості обов’язкових для заповнення. У заявці заявник зобов’язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні для прийняття товариством рішення про надання кредиту.
Фінансова установа, в свою чергу, інформує заявника про прийняте рішення щодо видачі кредиту через sms-повідомлення на телефонний номер, та через електронний лист на адресу електронної пошти, зазначені у заявці. У випадку прийняття рішення про надання кредиту, на електронну пошту, зазначену в заявці, надсилається лист з гіперпосиланням, здійснивши перехід по якому, заявник отримує копію електронного Договору.

Договір про надання кредиту укладається в Особистому кабінеті. Заявник здійснює вхід на Сайт товариства за допомогою Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету.
Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами Договору з моменту кліку на кнопці «З умовами договору згодний» у Особистому кабінеті, доступ до якого здійснюється за допомогою унікальної пари Логіну та Пароля Особистого кабінету.

Логін і Пароль Особистого кабінету як аналог власноручного підпису підтверджує виключне особисте авторство заявника/позичальника. Укладення фінансовою установою договору з позичальником за допомогою Логіну та Паролю Особистого кабінету заявника/позичальника, юридично є еквівалентом отримання фінансовою установою ідентичного за змістом договору чи іншого документа, які підписані власноручним підписом заявника/позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов’язання та наслідки. Створені в інформаційній системі фінансової установи заявки, договори та інші документи в електронній формі є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.
Згідно ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію», Якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.

Таким чином, проходячи всю процедуру укладення договору «онлайн кредитування» не маючи електронного цифрового підпису, однак заповнюючи всі поля заявки та приймаючи пропозицію (оферту) укласти договір з подальшим введенням в Особистому кабінеті отриманих кодів, Ви будете вважатись таким, що особисто підписали електронний кредитний договір.

Яка відповідальність за невиконання умов електронного кредитного договору?

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, що передбачено статтею 526 Цивільного кодексу України.
В разі невиконання умов електронного кредитного договору, сума отриманого кредиту, проценти за користування ним та проценти за прострочення терміну повернення кредиту, підлягають примусовому стягненню, а це вже відкриття виконавчого провадження, арешт майна та банківських рахунків, звернення стягнення на частину офіційного доходу.

Трохи судової практики для розуміння відповідальності за невиконання умов швидких «онлайн кредитів».

  • 19.02.2019 року Печерським районним судом міста Києва стягнуто з особи заборгованість за «онлайн кредитом» в розмірі 17 001,00 грн., з урахуванням добровільного погашення на суму 45 000,00 грн. (розмір кредиту при укладенні договору становив 9 000,00 грн.);
  • 05.03.2019 року Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області стягнуто з особи заборгованість за «онлайн кредитом» в розмірі 15 780,00 грн. (розмір кредиту при укладенні договору становив 3 500,00 грн.);
  • 13.04.2019 року Шевченківським районним судом міста Києва стягнуто з особи заборгованість за «онлайн кредитом» в розмірі 14 126,60 грн. (розмір кредиту при укладенні договору становив 2 500,00 грн.).

Підсумовуючи, звертаємо Вашу увагу, що «онлайн кредит» це звичайний кредит, укладаючи який ви погоджуєтесь на всі запропоновані істотні умови кредитування, в тому числі на доволі великі відсотки за користування позиченими коштами.

4363 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399