201927.06
Нарахування та стягнення неустойки, після пред’явлення кредитором вимоги про дострокове повернення кредиту

Банки у своїх кредитних договорах, за неналежне виконання умов договору (при виникненні простроченої заборгованості за кредитом чи процентами), передбачають право останніх, дострокового повернення кредиту, нарахованих процентів та інших платежів за такими договорами.
Позичальники зобов’язані, у разі порушення умов кредитних договорів, достроково повернути кредит з одночасною сплатою процентів за фактичний час користування кредитними ресурсами, комісійних винагород, штрафних санкцій та інших належних до сплати платежів.
Право банку на дострокове повернення кредиту прямо випливає з приписів статті 1050 Цивільного кодексу України.
Щодо стягнення нарахованих процентів після пре’явлення банком вимоги, то тут практика вже є усталою, та практично всі місцеві суди застосовують правовий висновок Великої Палати Верховного Суду висловлений у постанові від 04.07.2018 року у справі № 310/11534/13-ц (провадження № 14-154цс18), згідно якого, Право кредитора нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється у разі пред’явлення до позичальника вимог згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України.
Однак, банки у своїх кредитних договорах, за порушення виконання позичальником своїх зобов’язань, нараховують неустойку (пеню або штраф) за кожен день прострочення виконання грошового зобов’язання.
У відповідності до ч.1 та 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.
Проаналізувавши судові рішення місцевих судів щодо нарахування неустойки, можна зауважити, що останні в переважній більшості задовольняють вимоги банку щодо стягнення неустойки нарахованої протягом усього періоду прострочення, застосовуючи при цьому лише межі спеціальної позовної давності (один рік).
Однак, використавши право вимоги дострокового повернення усієї суми кредиту (шляхом скерування вимоги або звернення до суду), що залишилась несплаченою, а також сплати процентів, належних банку відповідно до ст. 1048 ЦК України, та пені за порушення умов договору, у зв’язку з неналежним виконанням Договору, надіславши відповідну вимогу про дострокове повернення кредиту, банк змінює умови основного зобов’язання щодо строку дії договору, періодичності платежів, порядку сплати процентів за користування кредитом, а також неустойки.
Статтею 1050 ЦК України передбачено, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.
За змістом частини 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 31.10.2018 року у справі №202/4494/16, при застосуванні норм ст.1050 та ст.625 ЦК України, зробила правовий висновок, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за користування кредитом, а також обумовлену в договорі неустойку припиняється після спливу визначеного цим договором строку кредитування чи у разі пред’явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов’язання.
Верховний Суд у своїй постанові від 06.03.2019 року у справі №367/1927/15, застосовуючи наведений висновок Великої Палати Верховного суду, також зауважив, що закінчення строку кредитування припиняє право нараховувати штрафні санкції за договором за невиконання основного зобов’язання.
Таким чином, з огляду на положення статей 1050 та 625 ЦК України та практики їхнього застосування щодо нарахування пені за неналежне виконання грошового зобов’язання, банки не мають права нараховувати пеню з дня закінчення строку кредитування (пред’явлення вимоги про дострокове повернення кредиту).

3096 Просмотров

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/makmel/mak-mel.com/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399